Historik

Våren 2019 ombildades ”Föreningen Barn och Hem i Stockholm” till en stiftelse. Det nya namnet är Stiftelsen Barn och Hem. Syften och ändamål är fortsatt desamma.

”Föreningen Barn och Hem i Stockholm” har funnits sedan 1949. Men har sina rötter i något som hette ”Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå” som startades redan 1908.

Denna barnavårdsbyrå var en förening med en styrelse. Verksamheten gick ut på att ta hand om och hjälpa barn som hade det besvärligt. För ändamålet startades så småningom två sk småbarnshem. Kontanta bidrag beviljades till barn som vårdades i föräldrahemmet. Byrån ordnade också fosterhem och hjälpte ensamma mödrar att få ut underhåll av barnens fäder.

Medel till allt detta fick byrån genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag och donationsfonder. Så småningom erhölls bidrag från Stockholms stad. Byrån startade också verksamhet med hemhjälp till barnfamiljer där modern av olika anledningar, t ex sjukdom inte själv kunde sköta barn och hem. Mer och mer av dessa verksamheter övertogs av samhället och olika förslag till vad föreningens medel skulle användas till diskuterades i slutet av 1940- talet. Då hade småbarnshemmen sålts till Stockholms stad 1946.

Efter att verksamheten legat nere kring 1950, omvandlades byrån till en förening som lämnar ekonomiskt stöd till ensamstående föräldrar och deras barn. Inledningsvis utdelades både tillfällig hjälp och periodiska bidrag, dock högst sex månader. Idag utdelas endast tillfälliga bidrag. Under ”byråtiden” hade föreningen egen lokal och en föreståndare. Numera sköts allt av styrelsen. Ansökningarna genomgås och bidrag beslutas av ett arbetsutskott. Medel för utdelning erhålls genom avkastning från olika fonder, några av dem har använts ända från början.